fbpx

Rezervace

Jednoduše vyplň formulář níže a my se Ti ozveme. Pozor, nejedná se o závaznou rezervaci.* Vše poté doladíme po emailu či telefonickém hovoru.

Bližší informace o party setech, jednotlivém party vybavení, cenách a dopravě najdeš na těchto odkazech Party vybavení“, Informace o předání/dopravě“. Jdeš do toho s námi? Rezervuj si party vybavení podle svého výběru. 

Rezervační formulář

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno:
Přihlásit email k odběru novinek, akcí a Party plánovače zdarma?
Chci si pronajmout:
Min. množství je 1 balení. Pro Instax (1 bal.=10 ks snímků 8,6x5,4 cm) za 230 Kč. Pro Selphy (1 bal.=36 ks snímků 10x15 cm) za 300 Kč.
Na jak dlouho?
V případě delšího pronájmu, než je jeden den, prosíme o uvedení přesného rozmezí (od-do).
Preferovaný způsob dopravy party vybavení:
Tato volba se bere pouze jako preference. Vzhledem ke kapacitním důvodům je potřeba dopravu dodatečně schválit.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k nalezení v patičce stránky.
Obchodní podmínky
Specifikace vydavatele obchodních podmínek
Pronajímatel: Ing. Iveta Oliverius (Party Guliver), Jestřebí 108, 471 61, IČO 06781101

Úvodní ustanovení:
Tyto obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti stran v souvislosti s pronájmem movitých věcí na www.partyguliver.cz.

Účel obchodních podmínek a definice pojmů:
Tyto obchodní podmínky slouží k upřesnění podmínek pronájmu movitých věcí poskytovaných pronajímatelem.
Smluvní strany (pronajímatel a nájemce) se zavazují, že tyto obchodní podmínky budou závazné pro veškeré právní vztahy, které mezi nimi v budoucnu vzniknou a pro veškeré jednotlivé nájemní smlouvy, které budou mezi smluvními stranami v budoucnu uzavřeny. Má se za to, že tyto obchodní podmínky jsou druhé smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly součástí smlouvy, rezervace nebo předávacího protokolu uzavřeného či předaného mezi smluvními stranami, nebo na ně pronajímatel odkázal internetovým odkazem.

Definice pojmů:
Pronajímatel: Ing. Iveta Oliverius, poskytovatel služby pronájmu movitých věcí.
Nájemce: Osoba, starší 18 let, či subjekt, který si pronajímá movité věci od pronajímatele.
Movité věci: Party vybavení dostupné k pronájmu prostřednictvím webové stránky pronajímatele.
Nájemné: Peněžní úhrada, kterou se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit předem za užívání předmětu nájmu.

Rezervace a uzavření nájemní smlouvy:
Rezervace movitých věcí provedená přes rezervační formulář na webové stránce pronajímatele, nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, je závazná pouze po obdržení potvrzujícího emailu od pronajímatele po přijetí platby rezervačního poplatku. Podrobněji rozepsáno v části Podmínky rezervačního poplatku.
Smlouva o nájmu věci movité (dále jako „smlouva“) mezi pronajímatelem a nájemcem se uzavírá písemně a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Nájemce dává podpisem nájemní smlouvy svůj výslovný souhlas s pořízením kopie občanského průkazu či dalších osobních dokladů, nebo s poskytnutím svých osobních údajů (jméno, adresa, RČ, číslo OP), které budou zapsány do nájemní smlouvy.
Uzavření nájemní smlouvy probíhá při osobním předání movité věci a složením ceny nájmu včetně kauce.
Bez podpisu nájemní smlouvy není pronajímatel povinen předat nájemci rezervované vybavení.

Cena a platební podmínky:
Cena pronájmu movitých věcí je stanovena dle platného ceníku pronajímatele. Kauce je stanovena v ceníku a je splatná společně s platbou za pronájem. Součástí ceny pronájmu není odnos, instalace ani obsluha movité věci.
Pronajímatel není plátce DPH.

Platební podmínky jsou následující:
Platba je splatná před začátkem pronájmu při podpisu nájemní smlouvy.
Platba je provedena v hotovosti.
Výhrada vlastnictví a způsob užití
Pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem movitých věcí.
Je výslovně zakázáno, aby nájemce s předmětem nájmu jakýmkoli způsobem právně disponoval, zejména je zakázáno předmět nájmu zcizovat, dávat do zástavy, ručit jím apod.
Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození pronajaté movité věci, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu.
Nájemce není oprávněn dát pronajaté movité věci do podnájmu třetí osobě. Jakékoliv změny na pronajaté movité věci je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

Termín a místo, pravidla poskytnutí služby:
Termín pronájmu a místo předání movitých věcí jsou dohodnuty mezi pronajímatelem a nájemcem předem prostřednictvím webové stránky nebo jiným komunikačním prostředkem. Termín pronájmu je stanoven v nájemní smlouvě.
Vybavení může být vyzvednuto na adrese pronajímatele nebo dopraveno za poplatek na adresu nájemce.
Nájemce bere na vědomí, že nebezpečí škody na movité věci na něj přechází v okamžiku, kdy je mu umožněno s předmětem nájmu disponovat a za případnou škodu odpovídá.
Movité věci nezasíláme přepravní společností.
Nájemce je povinen vrátit vybavení v době a stavu, v jakém bylo předáno. Nájemce odpovídá za škody způsobené osobami, kterým umožnil přístup k movitým věcem. V případě znečištění pronajaté věci se nájemce zavazuje uhradit její odborné vyčištění.

Povinnosti smluvních stran:
Pronajímatel se zavazuje poskytnout vybavení v souladu s dohodnutými podmínkami a termínem.
Nájemce se zavazuje dodržovat podmínky nájemní smlouvy a vrátit vybavení včas a v pořádku.
Nájemce neodpovídá za běžné opotřebení způsobené obvyklým a řádným užíváním věci.
V případě, že nájemce hrubým způsobem porušuje své povinnosti vyplývající mu ze smlouvy a těchto obchodních podmínek, vyhrazuje si pronajímatel právo od smlouvy odstoupit.
V případě odcizení je nájemce povinen tuto skutečnost ohlásit Policii ČR a pronajímateli předložit protokol o ohlášení krádeže a uhradit vzniklou škodu v plné výši – v hodnotě tržní ceny (výše kauce není totožná s tržní cenou) nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předložení protokolu o ohlášení krádeže pronajímateli.
Povinnosti pronajímatele a nájemce jsou podrobněji vymezeny v nájemní smlouvě.

Odstoupení od smlouvy:
Odstoupení od smlouvy je možné podle platných právních předpisů České republiky a podmínek uvedených ve smlouvě.
V případě odstoupení nájemce jsou uplatněna odpovídající ustanovení nájemní smlouvy.

Ochrana osobních údajů:
Pronajímatel se zavazuje chránit osobní údaje nájemce v souladu s platnými právními předpisy a provozovat své webové služby v souladu s pravidly ochrany osobních údajů. Podrobnější informace viz Ochrana osobních údajů – GDPR.

Zřeknutí se odpovědnosti
Za nesprávnosti nebo odchylky týkající se údajů o ceně, rozměrech, hmotnostech a vyobrazení věcí včetně převzatých informací od výrobců uvedených na webu, obsahových a propagačních materiálech, formulářích, tedy ve všech fázích předcházejících případnému uzavření nájemní smlouvy, nenese pronajímatel odpovědnost.

Závěrečná ustanovení:
Veškeré smluvní vztahy vznikající na základě těchto obchodních podmínek podléhají právní úpravě České republiky. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Veškeré změny nebo doplňky těchto obchodních podmínek jsou platné pouze písemně a musí být schváleny oběma stranami. V případě nejasností či sporů jsou pravomocnými soudy České republiky s ohledem na sídlo pronajímatele.

Podmínky rezervačního poplatku
Rezervační poplatek ve výši 1000 Kč platí nájemce pronajímateli za účelem rezervace termínu pronájmu party vybavení.
Pokud dojde k podepsání nájemní smlouvy pro party vybavení, je nájemci rezervační poplatek ve výši 1000 Kč odečten od celkové částky pronájmu.
V případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy, pronajímatel rezervační poplatek nevrací.
Pokud dojde ke zrušení termínu pronájmu minimálně 2 dny předem, je možné domluvit nový termín. Pokud není nájemcem požadovaný termín k dispozici, není možné rezervační poplatek vrátit, jelikož nedošlo k problému na straně pronajímatele.
V případě zrušení termínu pronájmu 1 den či méně před domluveným předáním party vybavení rezervační poplatek propadá.
Rezervační poplatek je možné uhradit hotově nebo přes bankovní účet do 3 dnů od zaslání platebních podkladů k rezervaci, s ohledem na požadovaný termín pronájmu.
Po zaplacení hotově nebo připsáním částky na bankovní účet je termín nájemci rezervován; v opačném případě je rezervace zrušena.
Rezervační poplatek je odečten z celkové částky pronájmu v den rezervovaného termínu; v případě včasného nahlášení přesunu termínu je poplatek přesunut na nový termín.
Zaplacením rezervačního poplatku nájemce souhlasí s uvedenými podmínkami.

Zřeknutí se odpovědnosti
Používáním těchto stránek potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli těmto podmínkám používání a souhlasíte s nimi.

Informace na těchto stránkách jsou poskytovány výhradně pro informativní a reprezentační účely a jsou uváděny bez jakékoli záruky, buď výslovně, nebo nepřímo. Přestože se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, není poskytována žádná záruka ohledně jejich přesnosti či úplnosti. Vyhrazujeme si právo měnit informace na těchto stránkách bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

V žádném případě nejsme odpovědni za škody způsobené či vzniklé v důsledku užívání těchto stránek nebo informací na nich obsažených.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené přerušením chodu stránek, technickými závadami nebo viry, ani za škody vzniklé používáním webových stránek nebo informací na nich obsažených. Uživatelé nesou sami odpovědnost za svá rozhodnutí či volby založené na informacích získaných prostřednictvím těchto stránek.

Uživatelé jsou povinni přijmout veškerá přiměřená opatření k ochraně svých zařízení proti virům, programovým chybám a podobným hrozbám.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Gorazdova 1969/24
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Autorská práva
Obsah těchto webových stránek si můžete stáhnout, avšak pouze pro své osobní a nekomerční použití. Žádné úpravy ani další reprodukce obsahu nejsou povoleny. Obsah nesmí být nijak kopírován ani jinak používán bez výslovného souhlasu.

Je povoleno sdílet odkazy na zveřejněné články a obsah na sociálních sítích, avšak při sdílení vždy uveďte odkazy na původní zdroj, což je tento web. Pro sdílení mimo sociální sítě nás, prosím, kontaktujte.Obchodní podmínky
Specifikace vydavatele obchodních podmínek
Pronajímatel: Ing. Iveta Oliverius (Party Guliver), Jestřebí 108, 471 61, IČO 06781101
Úvodní ustanovení:
Tyto obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti stran v souvislosti s pronájmem movitých věcí na www.partyguliver.cz.

Účel obchodních podmínek a definice pojmů:
Tyto obchodní podmínky slouží k upřesnění podmínek pronájmu movitých věcí poskytovaných pronajímatelem.
Smluvní strany (pronajímatel a nájemce) se zavazují, že tyto obchodní podmínky budou závazné pro veškeré právní vztahy, které mezi nimi v budoucnu vzniknou a pro veškeré jednotlivé nájemní smlouvy, které budou mezi smluvními stranami v budoucnu uzavřeny. Má se za to, že tyto obchodní podmínky jsou druhé smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly součástí smlouvy, rezervace nebo předávacího protokolu uzavřeného či předaného mezi smluvními stranami, nebo na ně pronajímatel odkázal internetovým odkazem.

Definice pojmů:
Pronajímatel: Ing. Iveta Oliverius, poskytovatel služby pronájmu movitých věcí.
Nájemce: Osoba, starší 18 let, či subjekt, který si pronajímá movité věci od pronajímatele.
Movité věci: Party vybavení dostupné k pronájmu prostřednictvím webové stránky pronajímatele.
Nájemné: Peněžní úhrada, kterou se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit předem za užívání předmětu nájmu.

Rezervace a uzavření nájemní smlouvy:
Rezervace movitých věcí provedená přes rezervační formulář na webové stránce pronajímatele, nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, je závazná pouze po obdržení potvrzujícího emailu od pronajímatele po přijetí platby rezervačního poplatku. Podrobněji rozepsáno v části Podmínky rezervačního poplatku.
Smlouva o nájmu věci movité (dále jako „smlouva“) mezi pronajímatelem a nájemcem se uzavírá písemně a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Nájemce dává podpisem nájemní smlouvy svůj výslovný souhlas s pořízením kopie občanského průkazu či dalších osobních dokladů, nebo s poskytnutím svých osobních údajů (jméno, adresa, RČ, číslo OP), které budou zapsány do nájemní smlouvy.
Uzavření nájemní smlouvy probíhá při osobním předání movité věci a složením ceny nájmu včetně kauce.
Bez podpisu nájemní smlouvy není pronajímatel povinen předat nájemci rezervované vybavení.
Cena a platební podmínky:
Cena pronájmu movitých věcí je stanovena dle platného ceníku pronajímatele. Kauce je stanovena v ceníku a je splatná společně s platbou za pronájem. Součástí ceny pronájmu není odnos, instalace ani obsluha movité věci.
Pronajímatel není plátce DPH.

Platební podmínky jsou následující:
Platba je splatná před začátkem pronájmu při podpisu nájemní smlouvy.
Platba je provedena v hotovosti.
Výhrada vlastnictví a způsob užití
Pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem movitých věcí.
Je výslovně zakázáno, aby nájemce s předmětem nájmu jakýmkoli způsobem právně disponoval, zejména je zakázáno předmět nájmu zcizovat, dávat do zástavy, ručit jím apod.
Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození pronajaté movité věci, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu.
Nájemce není oprávněn dát pronajaté movité věci do podnájmu třetí osobě. Jakékoliv změny na pronajaté movité věci je nájemce oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele.
Termín a místo, pravidla poskytnutí služby:
Termín pronájmu a místo předání movitých věcí jsou dohodnuty mezi pronajímatelem a nájemcem předem prostřednictvím webové stránky nebo jiným komunikačním prostředkem. Termín pronájmu je stanoven v nájemní smlouvě.
Vybavení může být vyzvednuto na adrese pronajímatele nebo dopraveno za poplatek na adresu nájemce.
Nájemce bere na vědomí, že nebezpečí škody na movité věci na něj přechází v okamžiku, kdy je mu umožněno s předmětem nájmu disponovat a za případnou škodu odpovídá.
Movité věci nezasíláme přepravní společností.
Nájemce je povinen vrátit vybavení v době a stavu, v jakém bylo předáno. Nájemce odpovídá za škody způsobené osobami, kterým umožnil přístup k movitým věcem. V případě znečištění pronajaté věci se nájemce zavazuje uhradit její odborné vyčištění.

Povinnosti smluvních stran:
Pronajímatel se zavazuje poskytnout vybavení v souladu s dohodnutými podmínkami a termínem.
Nájemce se zavazuje dodržovat podmínky nájemní smlouvy a vrátit vybavení včas a v pořádku.
Nájemce neodpovídá za běžné opotřebení způsobené obvyklým a řádným užíváním věci.
V případě, že nájemce hrubým způsobem porušuje své povinnosti vyplývající mu ze smlouvy a těchto obchodních podmínek, vyhrazuje si pronajímatel právo od smlouvy odstoupit.
V případě odcizení je nájemce povinen tuto skutečnost ohlásit Policii ČR a pronajímateli předložit protokol o ohlášení krádeže a uhradit vzniklou škodu v plné výši – v hodnotě tržní ceny (výše kauce není totožná s tržní cenou) nového předmětu nájmu nebo jeho části, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předložení protokolu o ohlášení krádeže pronajímateli.
Povinnosti pronajímatele a nájemce jsou podrobněji vymezeny v nájemní smlouvě.

Odstoupení od smlouvy:
Odstoupení od smlouvy je možné podle platných právních předpisů České republiky a podmínek uvedených ve smlouvě.
V případě odstoupení nájemce jsou uplatněna odpovídající ustanovení nájemní smlouvy.

Ochrana osobních údajů:
Pronajímatel se zavazuje chránit osobní údaje nájemce v souladu s platnými právními předpisy a provozovat své webové služby v souladu s pravidly ochrany osobních údajů. Podrobnější informace viz Ochrana osobních údajů – GDPR.

Zřeknutí se odpovědnosti
Za nesprávnosti nebo odchylky týkající se údajů o ceně, rozměrech, hmotnostech a vyobrazení věcí včetně převzatých informací od výrobců uvedených na webu, obsahových a propagačních materiálech, formulářích, tedy ve všech fázích předcházejících případnému uzavření nájemní smlouvy, nenese pronajímatel odpovědnost.

Závěrečná ustanovení:
Veškeré smluvní vztahy vznikající na základě těchto obchodních podmínek podléhají právní úpravě České republiky. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Veškeré změny nebo doplňky těchto obchodních podmínek jsou platné pouze písemně a musí být schváleny oběma stranami. V případě nejasností či sporů jsou pravomocnými soudy České republiky s ohledem na sídlo pronajímatele.

Platné od 8. května 2024.

Podmínky rezervačního poplatku
Rezervační poplatek ve výši 1000 Kč platí nájemce pronajímateli za účelem rezervace termínu pronájmu party vybavení.
Pokud dojde k podepsání nájemní smlouvy pro party vybavení, je nájemci rezervační poplatek ve výši 1000 Kč odečten od celkové částky pronájmu.
V případě, že nedojde k podpisu nájemní smlouvy, pronajímatel rezervační poplatek nevrací.
Pokud dojde ke zrušení termínu pronájmu minimálně 2 dny předem, je možné domluvit nový termín. Pokud není nájemcem požadovaný termín k dispozici, není možné rezervační poplatek vrátit, jelikož nedošlo k problému na straně pronajímatele.
V případě zrušení termínu pronájmu 1 den či méně před domluveným předáním party vybavení rezervační poplatek propadá.
Rezervační poplatek je možné uhradit hotově nebo přes bankovní účet do 3 dnů od zaslání platebních podkladů k rezervaci, s ohledem na požadovaný termín pronájmu.
Po zaplacení hotově nebo připsáním částky na bankovní účet je termín nájemci rezervován; v opačném případě je rezervace zrušena.
Rezervační poplatek je odečten z celkové částky pronájmu v den rezervovaného termínu; v případě včasného nahlášení přesunu termínu je poplatek přesunut na nový termín.
Zaplacením rezervačního poplatku nájemce souhlasí s uvedenými podmínkami.
Zřeknutí se odpovědnosti
Používáním těchto stránek potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli těmto podmínkám používání a souhlasíte s nimi.

Informace na těchto stránkách jsou poskytovány výhradně pro informativní a reprezentační účely a jsou uváděny bez jakékoli záruky, buď výslovně, nebo nepřímo. Přestože se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, není poskytována žádná záruka ohledně jejich přesnosti či úplnosti. Vyhrazujeme si právo měnit informace na těchto stránkách bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

V žádném případě nejsme odpovědni za škody způsobené či vzniklé v důsledku užívání těchto stránek nebo informací na nich obsažených.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené přerušením chodu stránek, technickými závadami nebo viry, ani za škody vzniklé používáním webových stránek nebo informací na nich obsažených. Uživatelé nesou sami odpovědnost za svá rozhodnutí či volby založené na informacích získaných prostřednictvím těchto stránek.

Uživatelé jsou povinni přijmout veškerá přiměřená opatření k ochraně svých zařízení proti virům, programovým chybám a podobným hrozbám.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Gorazdova 1969/24
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Autorská práva
Obsah těchto webových stránek si můžete stáhnout, avšak pouze pro své osobní a nekomerční použití. Žádné úpravy ani další reprodukce obsahu nejsou povoleny. Obsah nesmí být nijak kopírován ani jinak používán bez výslovného souhlasu.

Je povoleno sdílet odkazy na zveřejněné články a obsah na sociálních sítích, avšak při sdílení vždy uveďte odkazy na původní zdroj, což je tento web. Pro sdílení mimo sociální sítě nás, prosím, kontaktujte.

Platné od 8. května 2024.
Přejít nahoru